SVOČ 16.5.2017

Dne 16. 5. 2017 se konala na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Studentská vědecká konference pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc. o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia na FAPPZ ČZU v Praze.

Celkem se zúčastnilo 62 studentů a studentek, jejichž práce hodnotilo 7 komisí.

Studenti, kteří se umístili na 1. - 3. místě u příslušné komise, získali finanční odměnu a diplom.


 

Výsledky:

1.komise (Produkční chovy, biotechnologie a šlechtění zvířat) ve složení Ing. Daniel Bureš, Ph.D. (předseda), doc. Ing. Milena Fantová, CSc. (KSZ), doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D. (KVD). hodnotila práce celkem 12 studentů a studentek z KSZ, KGŠ, KVD, KZE, KKZP.

 

1.místo: Bc. Michaela KOCHOVÁ

„VLIV KRMNÝCH ADITIV NA KVALITU MLÉČNÉHO TUKU OVCÍ“

Katedra: KSZ

Obor: AMPV

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: doc. Ing. Fantová Milena, CSc.

 

2.místo:  Bc. Tereza KUCHARSKÁ

„VLIV PRACOVNÍHO VYUŽITÍ KLISNY NA JEJÍ REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST“

Katedra: KOZE

Obor: AMGB

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce:  doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.

 

 

2.místo: Bc. Jana FOŘTOVÁ
„POROVNA´NI´ CHEMICKE´HO SLOZˇENI´ A ORGANOLEPTICKY´CH VLASTNOSTI´ MASA Z RU°ZNY´CH PARTII´ U JALOVIC A BY´KU° CˇESKE´HO STRAKATÉHO SKOTU“
Katedra: KKZP
Obor: AMD
Ročník: 2. Mg
Vedoucí práce: doc. Ing. Lenka Kourˇimska´, Ph.D.

 

3.místo: Bc. Tomš KRUTINA

„EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ CHOVU MASNÉHO SKOTU“

Katedra: KGŠ

Obor: AMVH

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce:  doc. Ing. Lenka Kourˇimska´, Ph.D. 

 

 

2.komise (Zájmové chovy zvířat) ve složení RNDr. Dana Holečková (předsedkyně), Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D. (KOZE), Mgr.  Oldřich Kopecký, Ph.D. (KZR), hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KZR, KOZE, KSZ.

1.místo: Bc. Tereza ŠVEJCAROVÁ

„REVIZE TAXONOMIE LOSKUTA´KU° RODU GRACULA V OBLASTI SUMATRY A PRˇILEHLY´CH OSTROVU°“

Katedra: KZR

Obor: AMPS

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce:  Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D.

 

2.místo: Bc. Lenka ŠTEKLOVÁ

„DLOUHOVĚKOST, PŘÍČINY ÚHYNŮ A NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI HOVAWARTŮ“

Katedra: KOZE

Obor: AMPSks

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Dr. Ing. Naděžda Fiala Šebková

 

3.místo:  Bc. Nicole VOŠVRDOVÁ

„SCHOPNOST SPECIA´LNEˇ VYCVICˇENY´CH PSU° IDENTIFIKOVAT LIDSKE´ PACHY BEZ OHLEDU NA ETNICKOU PRˇI´SLUSˇNOST“

Katedra: KOZE

Obor: AMGB

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Ludvi´k Pinc, Ph.D. 

 

 

3.komise (Pěstování rostlin, biotechnologie a šlechtění) ve složení Ing. Jiří Zámečník, CSc. (předseda), Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Jaroslava Martinková, Ph.D. hodnotila práce celkem 7 studentů a studentek z KOR, KZ, KAVR, DEP.

 

1.místo: Bc. Eva HELLEBRANDOVÁ

„SROVNA´NI´ VY´SKYTU AFIDOFA´GNI´CH PESTRˇENEK V NEKTARODA´RNE´M BIOPA´SU OPROTI KONTROLE“

Katedra: KOR

Obor: AML

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Jan Kazda, CSc. 

 

2.místo: Bc. Adam VAVŘÍK

„REGULACE VY´DROLU CLEARFIELD RˇEPKY V POROSTU OBILNIN“

Katedra: DEP

Obor: AML

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

 

3.místo: Bc. Adam BREZÁNI

„PESTOVANIE JEDLY´CH A LIECˇIVY´CH HU´B NA SUBSTRA´TOCH PRIPRAVENY´CH FERMENTA´CIOU PILI´N “

Katedra: KAVR

Obor: AME

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

 

 

4.komise (Zahradní a krajinářská architektura a zahradní tvorba) ve složení prof. Ing. Arch. Jaroslav Sýkora, CSc. (předseda), doc. akad. soch. Aleš Hnízdil, Ing. Jindřich Vaněk hodnotila práce celkem 10 studentů a studentek z KZKA.

 

1.místo: Bc. Matěj POLÁNEK, Bc. Jana HORÁČKOVÁ

„NA´VRH KRAJINA´RˇSKY´CH U´PRAV INTRAVILA´NU A EXTRAVILA´NU OBCE TRˇEBI´Z“

Katedra: KZKA

Obor: AMAR

Ročník: 2. Mg

Vedoucí práce: Ing. Irena Zamrzlova´, Ph.D., doc. Ing.arch. Jan Vaneˇk, CSc., Jan Hendrych

 

2.místo: Ing. Jana MIDLOCHOVÁ

„STUDIE REVITALIZACE VERˇEJNE´ ZELENEˇ V PORˇI´CˇI´ NAD SA´ZAVOU “

Katedra: KZKA

Obor: AMZ

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: doc. Ing. arch Jan Vaneˇk, CSc.

 

3.místo: Lucie ŠVARCBACHOVÁ

„VYHODNOCENÍ ZMĚN KRAJINY VYBRANÉHO TRANSEKTU - ŽIŽKOV - HRADEŠÍN“

Katedra: KZKA

Obor: ABAR

Ročník: 3. Bc

Vedoucí práce: Jan Hendrych

 

3.místo: Ing. Michaela CIGÁNIKOVÁ, Bc. Petr HNÁT

„NA´VRH KOMPLEXNI´CH U´PRAV INTRAVILA´NU A EXTRAVILA´NU VSˇENOR “

Katedra: KZKA

Obor: AMAR

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Vaneˇk Jan, CSc., Ing. Zamrzlova´ Irena, Ph.D., Jan Hendrych

 

 

5.komise (Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny) ve složení Ing. Norbert Buchta (předseda), Ing. Lenka Pavlů, Ph.D., Ing. Michal Jakl, Ph.D. hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KZ, KAVR, KPOP.

 

1.místo: Bc. Jakub ŠMOLÍK

„PROBLEMATIKA NAKLA´DA´NI´ S LIHOVARSKY´MI VY´PALKY “

Katedra: KAVR

Obor: AMBks

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: doc. Ing. Alesˇ Hancˇ Ph.D.

 

2.místo: Kateřina VEJVODOVÁ

„EFFECT OF VARIOUS AMENDMENTS ON THE FRACTIONS OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS IN AN ENVIRONMENTAL SAMPLE “

Katedra: KPOP

Obor: ATN

Ročník: 3. Bc

Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrˇej Dra´bek, Ph.D.

 

3.místo: Bc. Martina BAUEROVÁ

„SORPCE LE´CˇIV V PU°DNI´M PROSTRˇEDI´“

Katedra: KPOP

Obor: AMH

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: prof. Ing. Radka Kodesˇova´, CSc.

 

 

6a. komise (Potraviny, výživa a zdraví) ve složení Dr. Ing. Zdeňka Panovská (předsedkyně), doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. hodnotila práce celkem 9 studentů a studentek z KMVD, KKZP.

 

1.místo: Bc. Alžběta MARYŠKOVÁ

„IN VITRO ANTIPROLIFERACˇNI´ AKTIVITA ISOCHINOLINOVY´CH ALKALOIDU°“

Katedra: KMVD

Obor: AMD

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: Ing. Ivo Doskocˇil, Ph.D.

 

2.místo: Ondřej BIČIŠTÉ

„ANTIMIKROBIA´LNI´ AKTIVITA SILICE CANNABIS SATIVA PROTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS “

Katedra: KKZP

Obor: ATZK

Ročník: 3. Bc

Vedoucí práce: Ing. Pavel Novy´, Ph.D.

 

3.místo: Bc. Ondřej VESELÝ

„METABOLISMUS STILBENOIDU° V MODELU TLUSTE´HO STRˇEVA“

Katedra: KKZP

Obor: AMD

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: Ing. Petr Marsˇi´k, Ph.D.

 

 

6b. komise (Potraviny, výživa a zdraví) ve složení  Ing. Ondřej Elich (předseda), doc. Ing. Boris Hučko, Ing. Veronika Legarová hodnotila práce celkem 8 studentů a studentek z KMVD, KKZP.

 

1.místo: Bc. Nikol MODRÁČKOVÁ

„TESTOVÁNÍ OLIGOSACHARIDŮ MATEŘSKÉHO MLÉKA V IN VIVO PODMÍNKÁCH“

Katedra: KMVD

Obor: AMD

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: Ing. Šárka Musilová, Ph.D.

 

2.místo: Bc. Monika ŠTEMBERKOVÁ

„ENTERA´LNI´ VY´ZˇIVA JAKO RU°STOVE´ ME´DIUM PRO STRˇEVNI´ BAKTERIE“

Katedra: KMVD

Obor: AMD

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: prof. Ing. Vojteˇch Rada, CSc.

 

3.místo: Bc. Lucie RYSOVÁ

„NA´VRH SYRARˇSKE´ PRˇI´RUCˇKY PRO MALOVY´ROBU SY´RU°“

Katedra: KKZP

Obor: AMV

Ročník: 2. Mgr

Vedoucí práce: Ing. Veronika Legarova´, Ph.D.

 

Studenti umístění na 1. – 3. místě byli finančně ohodnoceni a cena spolu s diplomem jim byla slavnostně předána dne 16. 5. 2017 děkanem fakulty prof. Ing. Pavlem Tlustošem, CSc. a proděkanem doc. Ing. Václavem Hejnákem, Ph.D. za přítomnosti Ing. Jany Križkové a Ing. Vlastimila Mikšíka, Ph.D., který celou akci zdokumentoval.

Další články v rubrice

Studentská vědecká konference

Archiv článků

SVK 13.5.2024

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2024

SVK 10.5.2023

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2023

SVK 11.5.2022

Výsledky Studentské vědecké konference o nejlepší vědecké a projektové práce studentů za rok 2022

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.