II. kolo přijímacího řízení do doktorského studia

Informace pro uchazeče o doktorský studijní program

Základní ustanovení

Studium v doktorském studijním programu (dále jen DSP) je určeno absolventům vysokých škol, kteří ukončili studium předepsanou státní zkouškou v magisterském studijním programu v oboru, na který DSP navazuje nebo oboru příbuzném. Základním cílem DSP je získat a prokázat schopnost samostatné vědecké práce v daném vědním oboru zpracováním a obhajobou doktorské disertační práce, publikacemi a dalšími formami prezentace vlastní vědecko-výzkumné činnosti včetně vykonání všech předepsaných zkoušek a státní doktorské zkoušky.

Absolventům DSP se přiznávám akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Formy DSP

 DSP je organizováno jako prezenční a kombinované

 2.1.  Prezenční DSP

je hlavní formou doktorského studia. Doba trvání této formy studia jsou čtyři roky. Studenti prezenčního DSP mají postavení studentů VŠ (sleva na jízdném, ubytování na koleji, stravování v menze za studentské sazby atd.). Po dobu studia je jim poskytováno stipendium, mají nárok na šestitýdenní prázdniny v kalendářním roce. Do prezenčního studia jsou zařazováni uchazeči, kteří byli přijati na základě výsledku přijímacího řízení.

 2.2.  Kombinované DSP

je formou doktorského studia, určenou především pro uchazeče z praxe nebo z řad pracovníků fakulty, přičemž zůstávají v pracovním poměru svých zaměstnavatelů. Doba jeho trvání jsou čtyři roky. Do kombinované formy studia jsou uchazeči přijímáni rovněž na základě výsledku přijímacího řízení.

Přijímací řízení

probíhá před komisí, kterou jmenuje děkan fakulty na návrh oborové rady a je sestavena z předních odborníků příslušného oboru fakulty. Zkouška je ústní, jejíž odborná část sestává z otázek týkající se zvoleného oboru, na který se uchazeč hlásí, dále se skládá zkouška ze dvou světových jazyků nebo pouze z anglického jazyka (týká se studentů, kteří mají dobrou znalost AJ a během studia skládají zkoušku z:  Odborný jazyk anglický B2 (nižší úroveň) a Odborný jazyk anglický II (vyšší úroveň) nebo 2 světových jazyků (podle Vaší přihlášky).

O průběhu přijímacího řízení pořídí komise zápis a uchazeč je do čtrnácti dnů o výsledku písemně informován. Přijatý uchazeč je zároveň informován o termínu zahájení studia a je mu určen školitel.

Obory DSP

Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Speciální zootechnika
Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
Zemědělská chemie
Využití a ochrana přírodních zdrojů

Přihláška do přijímacího řízení

II. kolo přijímací řízení do výše uvedených oborů DSP se koná 14. září 2017.

Za studium uskutečňovaném v cizím jazyce je stanoven poplatek 500,- EUR za každý započatý kalendářní rok. Tento poplatek se nevyžaduje u studentů přijíždějících v rámci meziuniverzitních nebo mezifakultních smluv.

Studenti se přihlašují ke studiu zásadně na témata vypsaná katedrami FAPPZ a před podáním přihlášky kontaktují uvažovaného školitele.

Přihlášky se podávají prostřednictvím internetové aplikace na adrese: http://is.czu.cz. Lhůta pro podávání přihlášek končí 31. srpna 2017.

V případě, že nebude přihláška kompletně vyplněna, nebo nebude zaplacen administrativní poplatek, nelze pozvat zájemce o studium k přijímacímu řízení.

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Adresa a číslo účtu:

Česká spořitelna
číslo účtu: 500022222
kód banky: 0800
VS (variabilní symbol): 2175000117
SS (specifický symbol): číslo  přihlášky

Platba ze zahraničí
kód: CZ 38 0800 0000 0005 0002 2222, kód: SWIFT GIBACZPX

Po odeslání elektronické přihlášky se zasílá vytištěné na odd. vědy a výzkumu FAPPZ:životopis,

  • výpis známek za magisterské studium (pro prezenční formu, netýká se absolventů FAPPZ),
  • kopie diplomu,
  • přehled publikovaných i nepublikovaných prací,
  • případně další doklady, např. doklad o státní jazykové zkoušce.

 

Uchazeč o DSP obdrží na základě odeslané přihlášky s požadovanými vytištěnými materiály pozvánku k přijímacímu řízení alespoň 10 dnů před stanoveným datem zkoušky.

Více informací o doktorském studiu naleznete zde.

Kontakt: Olga Malánová, tel.: 22438 4586, e-mail: malanova@af.czu.cz

Praha. 10. července 2017

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
děkan FAPPZ

Soubory ke stažení