Konkurz Erasmus+ 2021

Výběrové řízení na studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus Plus v LETNÍM SEMESTRU akademického roku 2021-2022 a dále na Erasmus praktické stáže v zahraničí (včetně absolventské stáže) v roce 2021

Přihlášku ke studijnímu pobytu v zahraničí odevzdejte na zahraniční oddělení FAPPZ (Ing. Kloučková, Ing. Brožová, A 120), nebo zašlete na email iro@af.czu.cz do 31. 8. 2021.

Přihlášku na Erasmus praktickou stáž v zahraničí odevzdávejte kdykoliv v průběhu roku, vždy však minimálně 3 měsíce před plánovaným výjezdem.

Přihlášku na studijní pobyt v zahraničí tvoří

 • CV s kontakty (e-mail, mobil)
 • Výtisk studijních výsledků z UIS (pokud jste v 1. ročníku dodáte později)
 • Motivační dopis s uvedenou cílovou univerzitou a její náhradní variantou (anglicky, na Slovensko stačí česky)
 • Certifikát o složení jazykové zkoušky (není povinné, ale je výhodou)

 V případě, že počet přihlášek na jednu univerzitu přesáhne počet volných míst, budou tito uchazeči mailem pozváni k ústnímu pohovoru. Výsledek výběrového řízení Vám bude zaslán emailem do 15. 9. 2021.

 Seznam partnerských univerzit FAPPZ, na kterých je volné místo a můžete se na ně hlásit, naleznete v příloze ke stažení.

Více informací o jednotlivých univerzitách - viz erasmus.agrobiologie.cz.

 Pro více informací ohledně podobnosti studijních programů v zahraničí s vaším studijním programem se obraťte na naše oddělení iro@af.czu.cz.

 Přihlášku na Erasmus praktické stáže v zahraničí tvoří:

 • CV
 • Motivační dopis (s uvedenou cílovou organizací, ve které máte stáž domluvenou, předběžný termín stáže a pracovní náplň).

Více informací o praktických stážích.

 

Selection procedure for Erasmus+ study stays in the SUMMER SEMESTER of academic year 2021/2022 and for Erasmus+ practical training abroad in 2021

Applications for study stays should be submitted to the International Relations Office of FAFNR - „IRO“ (Ing. Kloučková, Ing. Brožová, room 120 in building FAPPZ A) by 31st August 2021.

Applications for Erasmus+ practical training can be submitted any time during the year, however always at least 3 months before the planned departure date.

The application for study stays needs to include:

 • CV with contact details (email, mobile)
 • Transcript of records from UIS (if you are in the first year, you will provide it later)
 • Cover letter with a choice of University (1st and 2nd choice) in English (for Slovakia cover letter in Czech is sufficient)
 • Language certificate (optional)

 In case the number of applications to one University exceeds the number of vacancies, applicants will be invited by email to an interview. The outcome of selection procedure will be sent to all applicants by email by 15th September 2021.

You can find a list of FAFNR partner universities below. For more information about the similarity of study programs abroad with your current study programme, please contact our department iro@af.czu.cz  

The application for Eramus+ practical training needs to include:

 • CV
 • Cover letter (with the specified target organization in which you have agreed the traineeship, the preliminary dates of your traineeship and job description). 

You can find more information about Erasmus+ practical training.

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu