Harmonogram závěrečných prací 2016/2017 v systému UIS

Bakalářské studium

2. ročník

 • 1. – 31.10.2016 jednotlivé katedry vypíší nová, případně aktualizují dřívější témata bakalářských prací v UIS „Závěrečné práce/Návrhy témat/Nabízená témata“,
 • do 28.2.2016 si student vybere a přihlásí se na téma bakalářské práce „Portál studenta/Rozpisy témat/Témata k závěrečným pracím“. Student má založené zadání práce v „Portál studenta/Závěrečná práce/Zobrazit zadání“. Student zkontroluje, zda je vše správně vyplněno - jméno studenta, jméno vedoucího, název práce v české i anglické verzi, jazyk zpracování, typ práce a předběžný termín obhajoby, případně dovyplní zadání. V této fázi není nutné mít schválené zadání.
 • do 30.6.2017 má student úplné a bezchybné zpracování všech částí „Portál studenta/Závěrečná práce/Zobrazit zadání“, v části „Zobrazit zadání/Doporučené zdroje informací“ musí být zařazen alespoň 1 cizojazyčný titul.

 

3. ročník

 • do 31.12.2016 schválí zadání práce vedoucí práce, vedoucí katedry a děkan (je zastoupen proděkany). Schválením zadání dojde k jejímu uzavření a vedoucí práce ani student již nemají do zadání přístup. Jejím opětovným zrušením je umožněna editace práce. O případné změny je nutno písemně požádat proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, technicky lze vyřešit s panem Ing. Tomášem Rejdalem (rejdal@oikt.czu.cz) a následně znovu požádat proděkana o nové schválení zadání,
 • do 28.2.2017 - student znovu zkontroluje zadání práce „Portál studenta/Závěrečná práce/Zobrazit zadání“ a následně se přihlásí k SZZ „Portál studenta/Přihláška k SZZ“ (zde je také možné podat přihlášku k promoci). Pokud se studentovi přihlášení nedaří z důvodu chybějícího schválení zadání práce, kontaktuje vedoucího práce, případně pana Ing. Tomáše Rejdala,
 • do 21.4.2017 student odevzdá 2 výtisky + 3 x souhrn na studijní oddělení a uloží elektronickou verzi do systému 1 ,
 • student do systému vkládá jak vlastní práci, tak její souhrn (abstrakt) a klíčová slova 1 ,
 • vedoucí práce zkontroluje odevzdání práce a přidělí k práci oponenta 2 ,
 • do 12.5.2017 vyplní posudky vedoucí práce a oponent 3 ,
 • do 19.5.2017 student odevzdá index a výpis studijních výsledků na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností 4

 


1 Práce vkládaná do systému musí být zcela shodná s prací vytištěnou a odevzdanou na studijní oddělení. Práci do UIS vložíte přes „Portál studenta/Závěrečná práce/Vložit práci a přílohy“. Maximální velikost bakalářské práce je 50 MB. Pokud jsou součástí práce i přílohy (např. mapové výstupy, nebo soubory přesahující 50MB), lze je nahrát samostatně do sekce Přílohy k práci. Povolený formát pro odevzdání souborů je pouze PDF. Klíčová slova a souhrn se vkládají v části „Portál studenta/Závěrečná práce/Vložit doplňující informace“ v české i anglické verzi. Souhrn se vkládá do pole Abstrakt. Pokud je vložení závěrečné práce a doplňujících informací kompletní je třeba potvrdit odevzdání práce tj. přejít do části „Portál studenta/Závěrečná práce/Odevzdání závěrečné práce“. Poté bude práce označena za odevzdanou a započne kontrola plagiátorství.
2 Vedoucí práce zvolí v systému interního nebo externího oponenta „Závěrečné práce/Aktuálně vedené práce/Stanovení oponentů“. Mail pro vyplnění posudku se oponentovi odesílá automaticky po přidělení k práci. Oponent se poté přihlásí do UIS, vyplní posudek, vytiskne a podepíše. Oponentem bakalářské práce je odborník s minimálně magisterským stupněm vzdělání. Student vyplněný posudek vidí v systému.
3 Posudek vyplňuje vedoucí práce po proběhnutí kontroly plagiátorství v „Závěrečné práce/Aktuálně vedené práce/Vložit posudek“, následně jej vytiskne a podepíše obě strany.
4 Tisk výpisu studijních výsledků: „Portál studenta/Zobrazení a tisk přehledu studia“. Prosíme tisknout na šířku.

 

Navazující magisterské studium

1. ročník

 • 1. – 31.10.2016 jednotlivé katedry vypíší nová, případně aktualizují dřívější témata diplomových prací v UIS „Závěrečné práce/Návrhy témat/Nabízená témata“,
 • do 28.2.2017 si student vybere a přihlásí se na téma diplomové práce „Portál studenta/Rozpisy témat/Témata k závěrečným pracím“. Student má založené zadání v „Portál studenta/Závěrečná práce/Zobrazit zadání“. Student zkontroluje, zda je vše správně vyplněno - jméno studenta, jméno vedoucího, název práce v české i anglické verzi, jazyk zpracování, typ práce a předběžný termín obhajoby, případně dovyplní zadání. V této fázi není nutné mít schválené zadání.
 • do 30.6.2017 má student úplné a bezchybné zpracování všech částí „Portál studenta/Závěrečná práce/Zobrazit zadání“, v části „Zobrazit zadání/Doporučené zdroje informací“ musí být zařazeny alespoň 2 cizojazyčné tituly a v části „Cíl práce“ musí být uvedena hypotéza (hypotézu mít nemusí pouze diplomové práce typu projektu).

 

2. ročník

 • do 31.12.2016 schválí zadání práce vedoucí práce, vedoucí katedry a děkan (je zastoupen proděkany). Schválením zadání dojde k jejímu uzavření a vedoucí práce ani student již nemají do zadání přístup. Jejím opětovným zrušením je umožněna editace práce. O případné změny je nutno písemně požádat proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, technicky lze vyřešit s panem Ing. Tomášem Rejdalem (rejdal@oikt.czu.cz) a následně znovu požádat proděkana o nové schválení zadání,
 • do 28.2.2017 - student znovu zkontroluje zadání práce „Portál studenta/Závěrečná práce/Zobrazit zadání“ a následně se přihlásí k SZZ „Portál studenta/Přihláška k SZZ“ (zde je také možné podat přihlášku k promoci). Pokud se studentovi přihlášení nedaří z důvodu chybějícího schválení zadání práce, kontaktuje vedoucího práce, případně pana Ing. Tomáše Rejdala,
 • do 13.4.2017 student odevzdá 2 výtisky + 4 x souhrn na studijní oddělení a uloží elektronickou verzi do systému 5 ,
 • student do systému vkládá jak vlastní práci, tak její souhrn (abstrakt) a klíčová slova 5 ,
 • vedoucí práce zkontroluje odevzdání práce a přidělí k práci oponenta 6 ,
 • do 12.5.2017 vyplní posudky vedoucí práce a oponent 7 ,
 • do 12.5.2017 student odevzdá index a výpis studijních výsledků na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností. 8

 


5 Práce vkládaná do systému musí být zcela shodná s prací vytištěnou a odevzdanou na studijní oddělení. Práci do UIS vložíte přes „Portál studenta/Závěrečná práce/Vložit práci a přílohy“. Maximální velikost diplomové práce je 50 MB. Pokud jsou součástí práce i přílohy (např. mapové výstupy, nebo soubory přesahující 50MB), lze je nahrát samostatně do sekce Přílohy k práci. Povolený formát pro odevzdání souborů je pouze PDF. Klíčová slova a souhrn se vkládají v části „Portál studenta/Závěrečná práce/Vložit doplňující informace“ v české i anglické verzi. Souhrn se vkládá do pole Abstrakt. Pokud je vložení závěrečné práce a doplňujících informací kompletní je třeba potvrdit odevzdání práce tj. přejít do části „Portál studenta/Závěrečná práce/Odevzdání závěrečné práce“. Poté bude práce označena za odevzdanou a započne kontrola plagiátorství.
6 Vedoucí práce zvolí v systému interního nebo externího oponenta „Závěrečné práce/Aktuálně vedené práce/Stanovení oponentů“. Mail pro vyplnění posudku se oponentovi odesílá automaticky po přidělení k práci. Oponent se poté přihlásí do UIS, vyplní posudek, vytiskne a podepíše. Oponentem diplomové práce je odborník s minimálně magisterským stupněm vzdělání. Student vyplněný posudek vidí v systému. Dohody o provedení práce a další dokumenty na na disku h/AFspol/Formulare/DPP-Státnice 2015.
7 Posudek vyplňuje vedoucí práce po proběhnutí kontroly plagiátorství v „Závěrečné práce/Aktuálně vedené práce/Vložit posudek“, následně jej vytiskne a podepíše obě strany.
8 Tisk výpisu studijních výsledků: „Portál studenta/Zobrazení a tisk přehledu studia“. Prosíme tisknout na šířku.