| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Home
Za obsah odpovídá:
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
Obsah vytvořil:
Vlastimil Mikšík
Publikováno:
18. 9. 2015
Vizualizace (b)

Home

Aktuality

FAQ - Pro uchazeče o studium

1. Vyplňuji přihlášku ke studiu na FAPPZ ČZU v Praze. Je třeba vyplněnou přihlášku vytisknout, podepsat a poslat na adresu studijního oddělení fakulty?
NE, poštou ani e-mailem nic neposílejte! Aktuální informace jsou vystaveny na našich webových stránkách www.af.czu.cz, odkaz Informace o přijímacím řízení. Aktualizovaná je také příloha tohoto textu - brožura Informace o studiu 2016/2017. Stejně tak je správný postup uveden na http://prijimacky.czu.cz.

2. Správní poplatek za přihlášku (500,- Kč) - kde najdu informace o placení?
Údaje o platbě naleznete na internetové stránce po založení své přihlášky.

3. Kde najdu studijní plány (seznam předmětů) pro jednotlivé ročníky studijních oborů?
Studijní plány pro aktuální rok hledejte na oficiálním webu www.af.czu.cz -  menu Studium /Nástěnka studijního oddělení/Studijní plány nebo použijte tento odkaz.
Podrobnější informace o studiu naleznete v brožuře "Informace o studiu (2016/2017)", kterou můžete obdržet např. u pedagogických poradců na středních školách, na studijním oddělení fakulty, případně na Dni otevřených dveří naší fakulty.


4. Splňuji alespoň jedno z požadovaných kriterií pro prominutí písemné části přijímacího řízení. Musím se účastnit osobně přijímacího řízení?
Ano, účast v termínu dle informace (sleduj http://prubeh.prijimacky.czu.cz) na přijímacím řízení je nutná. Mimo jiné potvrzuje i zájem uchazeče o studium. Po předložení maturitního vysvědčení, případně dokladu o úspěšné účasti v chemické nebo biologické olympiádě (viz stanovená kritéria) přijímací komise potvrdí prominutí písemné části přijímacího řízení. Maturitní vysvědčení ani diplom z olympiád nezasílejte v předstihu poštou.


5. Kdy a kde mohu uplatnit prominutí přijímací zkoušky na základě výsledku maturitní zkoušky?
Nezbytnou podmínkou prominutí přijímací zkoušky na základě výsledku maturity je osobní účast uchazeče na přijímacím řízení, kdy uchazeč předloží originál + prostou kopii nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Nárok na prominutí přijímací zkoušky ověří předseda přijímací komise nebo pracovník studijního oddělení FAPPZ. Na maturitní vysvědčení předložené v jiném termínu nebude z pohledu prominutí přijímací zkoušky brán zřetel v žádné fázi přijímacího řízení.

6. Mohu si podat přihlášky ke studiu na více oborů?
Ano, můžete. Kolik podáte přihlášek, tolikrát zaplatíte poplatek za registraci přihlášky a tolikrát budete pozván k přijímacímu řízení. Na Vás bude pak záležet, zda požádáte o případné uznání počtu bodů za absolvovaný test i pro ostatní testy na přihlášené obory a dalších termínů přijímacího řízení se již neúčastníte.

7. Mohu studovat současně více studijních oborů na jedné fakultě?
Ke studiu se můžete zapsat pouze do dvou studijních oborů, avšak odlišných studijních programů, a to do jednoho formou prezenčního a do druhého formou kombinovaného studia.

8. Bude při přijímací zkoušce přihlíženo k výsledkům maturitní zkoušky, příp. k výsledkům Národní srovnávací zkoušky (Scio testy)?
Při přijímacím řízení pro studium v akademickém roce 2016/2017 budou uchazeči přijímáni dle pořadí bodového hodnocení přijímací zkoušky. Absolventům středních škol od r. 2011 (státní maturita) může děkan fakulty písemnou část přijímacího řízení prominout v případě, že absolventi splňují stanovená kritéria. K výsledkům testu firmy SCIO nebude přihlíženo.


9. Kde najdu informace o přijímacím řízení?

Informace hledejte na www.af.czu.cz, sloupec „pro uchazeče“, odkaz INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ včetně odkazů v textu.


10. Kdy budou probíhat na fakultě Dny otevřených dveří?

Ve dnech 22. a 23. ledna 2016. Na dotazy zájemců o studium jsou připraveny odpovídat referentky studijního oddělení, zároveň bude v posluchárnách probíhat prezentace a informační besedy s proděkany, a to v pátek 22.1. v 9:00, 11:00 a 13:00 hod., v sobotu 23.1. v 9:00 a 11:00 hod.

11. Bude i v letošním roce probíhat přípravný kurz pro přijímací zkoušky z biologie a chemie?

Pro zájemce o studium bude v zimním období organizován fakultou přípravný kurz středoškolské
biologie a chemie.
Kurz v rozsahu 30 hodin je realizován v 5 výukových dnech (soboty 9.4.; 23.4.; 14.5.; 21.5.; 4.6.2016). Cena kurzu je 1500,- Kč, cena za jeden předmět je 900,- Kč. Informace a přihlášky na studijním odděleni FAPPZ (tel.
č. 224 384 668). přihlášky do přípravného kurzu je třeba podat do 31.3.2016.

12. Co vše mám mít sebou při přijímacím řízení ke studiu bakalářských oborů?

Platný průkaz totožnosti, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo originál + prostou kopii, psací potřeby.   

13. Jak probíhá výuka kombinované formy studia?
Student studuje samostatně na základě povinné a doporučeně literatury. Pro pochopeni obtížných studijních pasáži slouží povinné konzultace (4 krát v průběhu semestru, vždy patek a sobota)
a praktické cvičeni (1 souvislý týden na závěr každého semestru).
Rozsah požadovaných znalosti je identicky s prezenčním studiem.

14. V letošním roce dovrším 26 let věku. Budu platit školné?
Bude-li uvažované studium prvním bakalářským (magisterským) studiem, pak se po dobu 3+1 (2+1) rok žádné školné neplatí. V případě již dříve započatého, ale státní závěrečnou zkouškou neukončeného, studia se tzv. „odstudovaná“ doba původního studia připočítává, tzn. povinnost případné platby se tak posunuje na dřívější dobu.

15. Správné odpovědi v písemném testu přijímacího řízení se „vypisují“ nebo „zaškrtávají“?
Správná odpověď se zaškrtává ze tří až čtyř možností.

16. Jaký je rozdíl mezi kombinovanou a dálkovou formou studia?
Žádný. Dříve používaný termín „dálkové“ studium je totožný s nově užívaným termínem „kombinované“ studium.

17. Platí se  nějaké poplatky za souběžné studium dvou vysokých škol?
Ne, souběžná studijní doba (pokud nepřesáhne povolenou toleranci 3+1 (Bc.), příp. 2+1 (Mgr.) není zpoplatněna. Platba je hrazena na té vysoké škole, kde je zapsán student dříve.

18. Jsem budoucí absolvent bakalářského studia na jiné vysoké škole, oboru, který je odlišný od oborů akreditovaných na vaší fakultě. Mohu podat přihlášku na navazující magisterské studium k vám?
Studium je koncipováno jako navazující na předcházející studium bakalářské. Základní podmínkou přijetí je úspěšně absolovaný bakalářský studijní obor stejného nebo podobného zaměření. V případě podobného studijního zaměření to však znamená absolvovat bakalářské předměty biologického, chemického a zemědělského zaměření, které ve vašem bakalářském studiu chyběly. Z tohoto důvodu je možné rozložit 1. ročník na 2 roky a děkanem stanovené předměty (podle charakteru bakalářského studia) doplnit.

19. Je možný přestup k vám z jiné vysoké školy?
Doporučujeme si podat přihlášku ke studiu (do konce března), projít přijímacím řízením a po přijetí a zápisu požádat o uznání dříve absolvovaných předmětů a případné (budou-li předměty uznány v dostatečném počtu) následné povýšení do  vyššího ročníku.


20. Přijímací zkoušky ke studiu oborů vyučovaných v angličtině se skládají v češtině nebo angličtině?
Přijímací zkoušky pro obory vyučované v angličtině je třeba absolvovat v angličtině.
Jedná se o tyto obory:
Sustainable Use of Natural Resources
Agriculture and Food
Natural Resources and Environment
Nature Resources Managment and Ecological Engineering
Sustainable Agriculture and Food Security


21. Jaká je doporučená literatura k přijímací zkoušce z biologie?
Viz (text na konci stránky)

22. Jaká je doporučená literatura k přijímací zkoušce z chemie?
Viz (text na konci stránky)

23. Bude při přijímací zkoušce přihlíženo k umístění v předmětových soutěžích?
Ano, u přijímací zkoušky je třeba doložit doklad o umístění (nikoliv pouze o účasti) v celostátním nebo krajském kole v předmětových soutěžích (biologie, chemie) vyhlášených MŠMT jako jediným vyhlašovatelem (typ A).

24. Jsem neúspěšný maturant, mohu se účastnit přijímacího řízení?
Ano, dostavíte se k přijímacímu řízení s průkazem totožnosti a potvrzením střední školy o důvodu a datumu náhradního termínu absolvování maturity. V případě úspěšného absolvování písemného testu budete tzv. "podmíněně přijat", a to do dodatečného předložení maturitního vysvědčení, nejdéle však do náhradního zápisu (září 2016) ke studiu.


 
page foot